GrepolisseNews
“The Spartans do not ask how many but where they are.” (Agis II of Sparta)
Sparta
Rethymnon
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Knossos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Gythium
Efesos
Delfi
Korinth
Byzantium
Aten
Omega
Psi
Chi
Phi
Hyperborea
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Achilles
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2589
Tue, 20 Aug 2019
New server Sparta is now open. Have fun.
66 days ago
Byzantium is closed.
451 days ago
Pella is closed.
74 days ago
Korinth is closed.
455 days ago
Naxos is closed.
100 days ago
New server Marathon is now open. Have fun.
475 days ago
Marathon is closed.
130 days ago
Ithaka is closed.
505 days ago
New server Rethymnon is now open. Have fun.
140 days ago
Gythium is closed.
529 days ago
Olympia is closed.
213 days ago
Heraklion is closed.
534 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
223 days ago
Efesos is closed.
571 days ago
Juktas is closed.
296 days ago
Omega is closed.
600 days ago
Delfi is closed.
317 days ago
New server Knossos is now open. Have fun.
615 days ago
New server Olympia is now open. Have fun.
334 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
657 days ago
Aten is closed.
338 days ago
Psi is closed.
670 days ago
Knossos is closed.
359 days ago
Upsilon is closed.
707 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
434 days ago
Chi is closed.
811 days ago
 Page last updated in Tue, 20 Aug 2019 00:05:58 +0100