GrepolisseNews
“Come home with this shield or upon it.” (A Spartan woman equips her son)
Ithaka
Heraklion
Gythium
Efesos
Delfi
Korinth
Byzantium
Aten
Omega
Psi
Chi
Phi
Hyperborea
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Achilles
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1896
Tue, 26 Sep 2017
Upsilon is closed.
14 days ago
Sigma is closed.
554 days ago
Chi is closed.
118 days ago
New server Psi is now open. Have fun.
557 days ago
New server Ithaka is now open. Have fun.
129 days ago
New server Chi is now open. Have fun.
600 days ago
Phi is closed.
175 days ago
New server Phi is now open. Have fun.
704 days ago
New server Heraklion is now open. Have fun.
179 days ago
Rho is closed.
774 days ago
New server Gythium is now open. Have fun.
221 days ago
Pi is closed.
798 days ago
New server Efesos is now open. Have fun.
259 days ago
New server Upsilon is now open. Have fun.
852 days ago
New server Delfi is now open. Have fun.
307 days ago
Achilles is closed.
870 days ago
Tau is closed.
310 days ago
New server Tau is now open. Have fun.
896 days ago
New server Korinth is now open. Have fun.
334 days ago
Omicron is closed.
921 days ago
New server Byzantium is now open. Have fun.
404 days ago
Xi is closed.
932 days ago
New server Aten is now open. Have fun.
453 days ago
Nu is closed.
932 days ago
New server Omega is now open. Have fun.
510 days ago
New server Rho is now open. Have fun.
932 days ago
 Page last updated in Tue, 26 Sep 2017 00:09:12 +0100