GrepolisseNews
“Come home with this shield or upon it.” (A Spartan woman equips her son)
Troja
Sparta
Rethymnon
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Knossos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Gythium
Efesos
Delfi
Korinth
Byzantium
Aten
Omega
Psi
Chi
Phi
Hyperborea
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Achilles
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2674
Wed, 13 Nov 2019
New server Troja is now open. Have fun.
68 days ago
Knossos is closed.
444 days ago
Rethymnon is closed.
77 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
519 days ago
New server Sparta is now open. Have fun.
151 days ago
Byzantium is closed.
536 days ago
Pella is closed.
159 days ago
Korinth is closed.
540 days ago
Naxos is closed.
185 days ago
New server Marathon is now open. Have fun.
560 days ago
Marathon is closed.
215 days ago
Ithaka is closed.
590 days ago
New server Rethymnon is now open. Have fun.
225 days ago
Gythium is closed.
614 days ago
Olympia is closed.
298 days ago
Heraklion is closed.
618 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
308 days ago
Efesos is closed.
656 days ago
Juktas is closed.
381 days ago
Omega is closed.
685 days ago
Delfi is closed.
402 days ago
New server Knossos is now open. Have fun.
699 days ago
New server Olympia is now open. Have fun.
419 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
742 days ago
Aten is closed.
423 days ago
Psi is closed.
755 days ago
 Page last updated in Wed, 13 Nov 2019 00:10:02 +0000