GrepolisroNews
“In the moment of action remember the value of silence and order.” (Phormio of Athens)
Baris
Actium
Zakros
Troia
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olimpia
Naxos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Hyperborea
Achilles
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2071
Tue, 20 Mar 2018
New server Baris is now open. Have fun.
5 days ago
Ephesus is closed.
308 days ago
Naxos is closed.
6 days ago
Gythium is closed.
322 days ago
New server Actium is now open. Have fun.
54 days ago
New server Olimpia is now open. Have fun.
353 days ago
Lamia is closed.
59 days ago
Corinth is closed.
366 days ago
Juktas is closed.
75 days ago
Delphi is closed.
376 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
97 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
392 days ago
Knossos is closed.
113 days ago
New server Maraton is now open. Have fun.
434 days ago
Ithaca is closed.
127 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
482 days ago
New server Troia is now open. Have fun.
138 days ago
Byzantium is closed.
491 days ago
New server Sparta is now open. Have fun.
202 days ago
New server Knossos is now open. Have fun.
509 days ago
Heraklion is closed.
204 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
580 days ago
New server Rhethymnos is now open. Have fun.
248 days ago
Omega is closed.
589 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
304 days ago
Athens is closed.
607 days ago
 Page last updated in Tue, 20 Mar 2018 00:17:04 +0000