GrepolisroNews
“A large army is always disorderly.” (Cicero)
Baris
Actium
Zakros
Troia
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olimpia
Naxos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Hyperborea
Achilles
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2108
Thu, 26 Apr 2018
New server Baris is now open. Have fun.
42 days ago
Ephesus is closed.
345 days ago
Naxos is closed.
43 days ago
Gythium is closed.
359 days ago
New server Actium is now open. Have fun.
91 days ago
New server Olimpia is now open. Have fun.
390 days ago
Lamia is closed.
96 days ago
Corinth is closed.
403 days ago
Juktas is closed.
112 days ago
Delphi is closed.
413 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
134 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
429 days ago
Knossos is closed.
150 days ago
New server Maraton is now open. Have fun.
471 days ago
Ithaca is closed.
164 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
519 days ago
New server Troia is now open. Have fun.
175 days ago
Byzantium is closed.
528 days ago
New server Sparta is now open. Have fun.
239 days ago
New server Knossos is now open. Have fun.
546 days ago
Heraklion is closed.
241 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
617 days ago
New server Rhethymnos is now open. Have fun.
285 days ago
Omega is closed.
626 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
341 days ago
Athens is closed.
644 days ago
 Page last updated in Thu, 26 Apr 2018 00:15:53 +0100