GrepolisplNews
“Who was the first that forged the deadly blade? Of rugged steel his savage soul was made.” (Tibullus)
Cytera
Byllis
Apollonia
Zakintos
Teby
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nikaia
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Hiperborea
Achilles
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2008
Tue, 16 Jan 2018
New server Cytera is now open. Have fun.
34 days ago
Delos is closed.
364 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
82 days ago
Akcjum is closed.
370 days ago
Lindos is closed.
107 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
371 days ago
New server Apollonia is now open. Have fun.
143 days ago
Edessa is closed.
403 days ago
Helorus is closed.
161 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
420 days ago
Farsala is closed.
163 days ago
Troja is closed.
423 days ago
New server Zakintos is now open. Have fun.
185 days ago
New server Nikaia is now open. Have fun.
447 days ago
Idalium is closed.
215 days ago
Zakros is closed.
447 days ago
New server Teby is now open. Have fun.
243 days ago
Kalidon is closed.
491 days ago
Baris is closed.
251 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
515 days ago
Gela is closed.
286 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
565 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
291 days ago
Pella is closed.
577 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
329 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
623 days ago
 Page last updated in Tue, 16 Jan 2018 00:09:28 +0000