GrepolisplNews
“To brave men, the prizes that war offers are liberty and fame.” (Lycurgus of Sparta)
Ialissos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cytera
Byllis
Apollonia
Zakintos
Teby
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nikaia
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Hiperborea
Achilles
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2219
Wed, 15 Aug 2018
New server Ialissos is now open. Have fun.
27 days ago
New server Apollonia is now open. Have fun.
354 days ago
Paros is closed.
47 days ago
Helorus is closed.
372 days ago
New server Hermonassa is now open. Have fun.
64 days ago
Farsala is closed.
374 days ago
New server Gonnos is now open. Have fun.
107 days ago
New server Zakintos is now open. Have fun.
396 days ago
Rizinia is closed.
115 days ago
Idalium is closed.
426 days ago
New server Eubea is now open. Have fun.
154 days ago
New server Teby is now open. Have fun.
454 days ago
Myonia is closed.
166 days ago
Baris is closed.
462 days ago
Kos is closed.
174 days ago
Gela is closed.
497 days ago
Oropos is closed.
186 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
502 days ago
New server Dyme is now open. Have fun.
203 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
540 days ago
New server Cytera is now open. Have fun.
245 days ago
Delos is closed.
575 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
293 days ago
Akcjum is closed.
581 days ago
Lindos is closed.
318 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
582 days ago
 Page last updated in Wed, 15 Aug 2018 00:09:20 +0100