GrepolisplNews
“To brave men, the prizes that war offers are liberty and fame.” (Lycurgus of Sparta)
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Hiperborea
Achilles
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1467
Sun, 24 Jul 2016
New server Lindos is now open. Have fun.
24 days ago
New server Delos is now open. Have fun.
366 days ago
Pella is closed.
36 days ago
Lamia is closed.
416 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
82 days ago
New server Kalidon is now open. Have fun.
417 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
130 days ago
Itaka is closed.
418 days ago
Olimpia is closed.
133 days ago
Juktas is closed.
489 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
172 days ago
Knossos is closed.
503 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
173 days ago
Heraklion is closed.
503 days ago
Sparta is closed.
173 days ago
Gythium is closed.
503 days ago
Retimno is closed.
249 days ago
Efez is closed.
503 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
274 days ago
Delfy is closed.
503 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
297 days ago
Korynt is closed.
503 days ago
Maraton is closed.
354 days ago
Bizancjum is closed.
503 days ago
Naksos is closed.
360 days ago
Phi is closed.
503 days ago
 Page last updated in Sun, 24 Jul 2016 00:11:34 +0100