GrepolisplNews
“Only the dead have seen the end of war.” (George Santayana)
Paros
Oropos
Nikaia
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Baris
Hiperborea
Achilles
Akcjum
Zakros
Troja
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1650
Mon, 23 Jan 2017
Delos is closed.
6 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
313 days ago
Akcjum is closed.
12 days ago
Olimpia is closed.
316 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
13 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
355 days ago
Edessa is closed.
45 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
356 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
62 days ago
Sparta is closed.
356 days ago
Troja is closed.
65 days ago
Retimno is closed.
432 days ago
New server Nikaia is now open. Have fun.
88 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
457 days ago
Zakros is closed.
88 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
480 days ago
Kalidon is closed.
133 days ago
Maraton is closed.
537 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
157 days ago
Naksos is closed.
543 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
207 days ago
New server Delos is now open. Have fun.
549 days ago
Pella is closed.
219 days ago
Lamia is closed.
599 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
265 days ago
New server Kalidon is now open. Have fun.
600 days ago
 Page last updated in Mon, 23 Jan 2017 00:09:48 +0000