GrepolisplNews
“Come home with this shield or upon it.” (A Spartan woman equips her son)
Delos
Kalidon
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Maraton
Hiperborea
Achilles
Naksos
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1110
Sun, 02 Aug 2015
Naksos is closed.
3 days ago
Phi is closed.
146 days ago
New server Delos is now open. Have fun.
9 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
146 days ago
Lamia is closed.
59 days ago
New server Akcjum is now open. Have fun.
146 days ago
New server Kalidon is now open. Have fun.
60 days ago
New server Baris is now open. Have fun.
146 days ago
Itaka is closed.
61 days ago
New server Troja is now open. Have fun.
348 days ago
Juktas is closed.
132 days ago
Ateny is closed.
386 days ago
Knossos is closed.
146 days ago
New server Sparta is now open. Have fun.
395 days ago
Heraklion is closed.
146 days ago
Omega is closed.
413 days ago
Gythium is closed.
146 days ago
New server Retimno is now open. Have fun.
422 days ago
Efez is closed.
146 days ago
Psi is closed.
471 days ago
Delfy is closed.
146 days ago
Sigma is closed.
506 days ago
Korynt is closed.
146 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
514 days ago
Bizancjum is closed.
146 days ago
Chi is closed.
524 days ago
 Page last updated in Sun, 02 Aug 2015 00:05:35 +0100