GrepolisplNews
“Every care must be taken that our auxiliaries, being stronger than our citizens, may not grow too much for them and become savage beasts.” (Plato)
Zakintos
Teby
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nikaia
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Hiperborea
Achilles
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1830
Sat, 22 Jul 2017
New server Zakintos is now open. Have fun.
7 days ago
New server Nikaia is now open. Have fun.
268 days ago
Idalium is closed.
37 days ago
Zakros is closed.
268 days ago
New server Teby is now open. Have fun.
65 days ago
Kalidon is closed.
312 days ago
Baris is closed.
73 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
337 days ago
Gela is closed.
108 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
387 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
113 days ago
Pella is closed.
399 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
150 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
445 days ago
Delos is closed.
185 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
492 days ago
Akcjum is closed.
191 days ago
Olimpia is closed.
495 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
192 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
534 days ago
Edessa is closed.
224 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
536 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
241 days ago
Sparta is closed.
536 days ago
Troja is closed.
244 days ago
Retimno is closed.
611 days ago
 Page last updated in Sat, 22 Jul 2017 00:09:49 +0100