GrepolisplNews
“To brave men, the prizes that war offers are liberty and fame.” (Lycurgus of Sparta)
Apollonia
Zakintos
Teby
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nikaia
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Hiperborea
Achilles
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1896
Tue, 26 Sep 2017
New server Apollonia is now open. Have fun.
31 days ago
Edessa is closed.
291 days ago
Helorus is closed.
49 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
308 days ago
Farsala is closed.
51 days ago
Troja is closed.
311 days ago
New server Zakintos is now open. Have fun.
73 days ago
New server Nikaia is now open. Have fun.
334 days ago
Idalium is closed.
103 days ago
Zakros is closed.
334 days ago
New server Teby is now open. Have fun.
131 days ago
Kalidon is closed.
379 days ago
Baris is closed.
139 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
403 days ago
Gela is closed.
174 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
453 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
179 days ago
Pella is closed.
465 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
217 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
511 days ago
Delos is closed.
252 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
559 days ago
Akcjum is closed.
258 days ago
Olimpia is closed.
562 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
259 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
601 days ago
 Page last updated in Tue, 26 Sep 2017 00:09:12 +0100