GrepolisplNews
“The Spartans do not ask how many but where they are.” (Agis II of Sparta)
Katania
Ialissos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cytera
Byllis
Apollonia
Zakintos
Teby
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nikaia
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Hiperborea
Achilles
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2286
Sun, 21 Oct 2018
Sestos is closed.
19 days ago
New server Dyme is now open. Have fun.
269 days ago
Teby is closed.
20 days ago
New server Cytera is now open. Have fun.
311 days ago
New server Katania is now open. Have fun.
31 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
360 days ago
Nikaia is closed.
46 days ago
Lindos is closed.
385 days ago
New server Ialissos is now open. Have fun.
94 days ago
New server Apollonia is now open. Have fun.
421 days ago
Paros is closed.
114 days ago
Helorus is closed.
439 days ago
New server Hermonassa is now open. Have fun.
131 days ago
Farsala is closed.
441 days ago
New server Gonnos is now open. Have fun.
174 days ago
New server Zakintos is now open. Have fun.
463 days ago
Rizinia is closed.
182 days ago
Idalium is closed.
493 days ago
New server Eubea is now open. Have fun.
220 days ago
New server Teby is now open. Have fun.
521 days ago
Myonia is closed.
232 days ago
Baris is closed.
529 days ago
Kos is closed.
240 days ago
Gela is closed.
564 days ago
Oropos is closed.
252 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
569 days ago
 Page last updated in Sun, 21 Oct 2018 00:08:12 +0100