GrepolisplNews
“If a man does not strike first, he will be the first struck.” (Athenagoras of Syracuse)
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Pella
Hiperborea
Achilles
Sparta
Retimno
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1387
Thu, 05 May 2016
New server Kos is now open. Have fun.
2 days ago
New server Kalidon is now open. Have fun.
337 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
50 days ago
Itaka is closed.
338 days ago
Olimpia is closed.
53 days ago
Juktas is closed.
409 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
92 days ago
Knossos is closed.
423 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
93 days ago
Heraklion is closed.
423 days ago
Sparta is closed.
93 days ago
Gythium is closed.
423 days ago
Retimno is closed.
169 days ago
Efez is closed.
423 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
194 days ago
Delfy is closed.
423 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
217 days ago
Korynt is closed.
423 days ago
Maraton is closed.
274 days ago
Bizancjum is closed.
423 days ago
Naksos is closed.
280 days ago
Phi is closed.
423 days ago
New server Delos is now open. Have fun.
286 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
423 days ago
Lamia is closed.
336 days ago
New server Akcjum is now open. Have fun.
423 days ago
 Page last updated in Thu, 05 May 2016 00:19:34 +0100