GrepolisplNews
“Varus, give me back my legions.” (Augustus Caesar)
Teby
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nikaia
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Hiperborea
Achilles
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1775
Sun, 28 May 2017
New server Teby is now open. Have fun.
10 days ago
Kalidon is closed.
257 days ago
Baris is closed.
18 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
281 days ago
Gela is closed.
53 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
331 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
57 days ago
Pella is closed.
343 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
95 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
389 days ago
Delos is closed.
130 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
437 days ago
Akcjum is closed.
136 days ago
Olimpia is closed.
440 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
137 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
479 days ago
Edessa is closed.
169 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
481 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
186 days ago
Sparta is closed.
481 days ago
Troja is closed.
189 days ago
Retimno is closed.
556 days ago
New server Nikaia is now open. Have fun.
213 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
582 days ago
Zakros is closed.
213 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
604 days ago
 Page last updated in Sun, 28 May 2017 00:09:55 +0100