GrepolisplNews
“Generally management of the many is the same as management of the few. It is a matter of organization.” (Sun Tzu)
Helike
Emporion
Dimale
Carphi
Berytos
Abdera
Messyna
Taras
Synopa
Ramnus
Pandosia
Olint
Nysa
Mochlos
Lapitos
Katania
Ialissos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cytera
Byllis
Apollonia
Zakintos
Teby
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nikaia
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Hiperborea
Achilles
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2823
Fri, 10 Apr 2020
New server Helike is now open. Have fun.
1 day ago
New server Synopa is now open. Have fun.
266 days ago
New server Emporion is now open. Have fun.
21 days ago
Lapitos is closed.
287 days ago
Abdera is closed.
34 days ago
Dyme is closed.
299 days ago
New server Dimale is now open. Have fun.
56 days ago
New server Ramnus is now open. Have fun.
300 days ago
New server Carphi is now open. Have fun.
92 days ago
Eubea is closed.
308 days ago
Ramnus is closed.
111 days ago
Cytera is closed.
332 days ago
New server Berytos is now open. Have fun.
147 days ago
Katania is closed.
345 days ago
New server Abdera is now open. Have fun.
182 days ago
New server Pandosia is now open. Have fun.
372 days ago
Gonnos is closed.
203 days ago
Zakintos is closed.
395 days ago
Nysa is closed.
204 days ago
New server Olint is now open. Have fun.
414 days ago
New server Messyna is now open. Have fun.
217 days ago
Apollonia is closed.
445 days ago
New server Taras is now open. Have fun.
224 days ago
Byllis is closed.
451 days ago
Hermonassa is closed.
254 days ago
New server Nysa is now open. Have fun.
455 days ago
 Page last updated in Fri, 10 Apr 2020 00:08:43 +0100