GrepolisnlNews
“Cry "Havoc!" and let slip the dogs of war.” (Shakespeare)
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troje
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Marathon
Hyperborea
Achilles
Naxos
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Githion
Efeze
Delphi
Corinthe
Byzantion
Athene
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#1650
Mon, 23 Jan 2017
New server Edessa is now open. Have fun.
14 days ago
New server Sparta is now open. Have fun.
355 days ago
New server Delos is now open. Have fun.
63 days ago
New server Rhethymnos is now open. Have fun.
356 days ago
Naxos is closed.
66 days ago
Ithaka is closed.
356 days ago
New server Calydon is now open. Have fun.
88 days ago
Heraklion is closed.
356 days ago
New server Baris is now open. Have fun.
158 days ago
Efeze is closed.
445 days ago
Lamia is closed.
164 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
476 days ago
Knossos is closed.
165 days ago
Athene is closed.
476 days ago
Githion is closed.
202 days ago
New server Olympia is now open. Have fun.
558 days ago
New server Actium is now open. Have fun.
209 days ago
Byzantion is closed.
580 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
266 days ago
Delphi is closed.
584 days ago
Corinthe is closed.
290 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
655 days ago
New server Troje is now open. Have fun.
312 days ago
Omega is closed.
667 days ago
Juktas is closed.
348 days ago
Psi is closed.
686 days ago
 Page last updated in Mon, 23 Jan 2017 00:09:48 +0000