GrepolisitNews
“Soldiers do not like being under the command of one who is not of noble birth.” (Onosander)
Apollonia
Zacinto
Tebe
Sesto
Rizinia
Paro
Oropos
Nicea
Myonia
Lindo
Coo
Idalio
Eloro
Gela
Farsala
Edessa
Delo
Calidone
Bari
Azio
Zakros
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Nasso
Maratona
Lamia
Iperborea
Cnosso
Iuktas
Itaca
Candia
Gytheio
Efeso
Delfi
Corinto
Bisanzio
Atene
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Achille
Xi
Ni
Mi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2381
Thu, 24 Jan 2019
New server Apollonia is now open. Have fun.
14 days ago
Delo is closed.
256 days ago
Idalio is closed.
25 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
267 days ago
Eloro is closed.
46 days ago
New server Nicea is now open. Have fun.
316 days ago
Gela is closed.
50 days ago
Zakros is closed.
347 days ago
New server Zacinto is now open. Have fun.
64 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
365 days ago
New server Tebe is now open. Have fun.
71 days ago
Bari is closed.
366 days ago
Farsala is closed.
82 days ago
Pella is closed.
371 days ago
New server Sesto is now open. Have fun.
127 days ago
Iuktas is closed.
393 days ago
Edessa is closed.
169 days ago
New server Lindo is now open. Have fun.
407 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
190 days ago
Sparta is closed.
439 days ago
Calidone is closed.
193 days ago
New server Coo is now open. Have fun.
449 days ago
New server Paro is now open. Have fun.
225 days ago
New server Idalio is now open. Have fun.
513 days ago
Azio is closed.
236 days ago
Retimno is closed.
517 days ago
 Page last updated in Thu, 24 Jan 2019 00:09:27 +0000