GrepolisitNews
“In the moment of action remember the value of silence and order.” (Phormio of Athens)
Rizinia
Paro
Oropos
Nicea
Myonia
Lindo
Coo
Idalio
Eloro
Gela
Farsala
Edessa
Delo
Calidone
Bari
Azio
Zakros
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Nasso
Maratona
Lamia
Iperborea
Cnosso
Iuktas
Itaca
Candia
Gytheio
Efeso
Delfi
Corinto
Bisanzio
Atene
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Achille
Xi
Ni
Mi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2219
Wed, 15 Aug 2018
Edessa is closed.
7 days ago
New server Lindo is now open. Have fun.
245 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
28 days ago
Sparta is closed.
277 days ago
Calidone is closed.
31 days ago
New server Coo is now open. Have fun.
287 days ago
New server Paro is now open. Have fun.
63 days ago
New server Idalio is now open. Have fun.
351 days ago
Azio is closed.
74 days ago
Retimno is closed.
355 days ago
Delo is closed.
94 days ago
New server Eloro is now open. Have fun.
396 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
105 days ago
Achille is closed.
396 days ago
New server Nicea is now open. Have fun.
154 days ago
Olimpia is closed.
397 days ago
Zakros is closed.
185 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
452 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
203 days ago
Maratona is closed.
484 days ago
Bari is closed.
204 days ago
Nasso is closed.
493 days ago
Pella is closed.
209 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
501 days ago
Iuktas is closed.
231 days ago
Cnosso is closed.
517 days ago
 Page last updated in Wed, 15 Aug 2018 00:09:20 +0100