GrepolisitNews
“In war we must be speedy.” (Silius Italicus)
Paro
Oropos
Nicea
Myonia
Lindo
Coo
Idalio
Eloro
Gela
Farsala
Edessa
Delo
Calidone
Bari
Azio
Zakros
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Nasso
Maratona
Lamia
Iperborea
Cnosso
Iuktas
Itaca
Candia
Gytheio
Efeso
Delfi
Corinto
Bisanzio
Atene
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Achille
Xi
Ni
Mi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2168
Mon, 25 Jun 2018
New server Paro is now open. Have fun.
12 days ago
New server Idalio is now open. Have fun.
300 days ago
Azio is closed.
23 days ago
Retimno is closed.
304 days ago
Delo is closed.
43 days ago
New server Eloro is now open. Have fun.
345 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
54 days ago
Achille is closed.
345 days ago
New server Nicea is now open. Have fun.
103 days ago
Olimpia is closed.
346 days ago
Zakros is closed.
134 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
401 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
152 days ago
Maratona is closed.
433 days ago
Bari is closed.
153 days ago
Nasso is closed.
442 days ago
Pella is closed.
158 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
450 days ago
Iuktas is closed.
180 days ago
Cnosso is closed.
466 days ago
New server Lindo is now open. Have fun.
194 days ago
Lamia is closed.
502 days ago
Sparta is closed.
226 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
504 days ago
New server Coo is now open. Have fun.
236 days ago
Gytheio is closed.
514 days ago
 Page last updated in Mon, 25 Jun 2018 00:10:54 +0100