GrepolisitNews
“The valiant profit more their country than the finest, cleverest speakers.” (Plautus)
Byllis
Apollonia
Zacinto
Tebe
Sesto
Rizinia
Paro
Oropos
Nicea
Myonia
Lindo
Coo
Idalio
Eloro
Gela
Farsala
Edessa
Delo
Calidone
Bari
Azio
Zakros
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Nasso
Maratona
Lamia
Iperborea
Cnosso
Iuktas
Itaca
Candia
Gytheio
Efeso
Delfi
Corinto
Bisanzio
Atene
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Achille
Xi
Ni
Mi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2409
Thu, 21 Feb 2019
New server Byllis is now open. Have fun.
1 day ago
New server Paro is now open. Have fun.
253 days ago
Lindo is closed.
15 days ago
Azio is closed.
264 days ago
New server Apollonia is now open. Have fun.
42 days ago
Delo is closed.
284 days ago
Idalio is closed.
53 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
295 days ago
Eloro is closed.
74 days ago
New server Nicea is now open. Have fun.
344 days ago
Gela is closed.
78 days ago
Zakros is closed.
375 days ago
New server Zacinto is now open. Have fun.
92 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
393 days ago
New server Tebe is now open. Have fun.
99 days ago
Bari is closed.
394 days ago
Farsala is closed.
110 days ago
Pella is closed.
399 days ago
New server Sesto is now open. Have fun.
155 days ago
Iuktas is closed.
421 days ago
Edessa is closed.
197 days ago
New server Lindo is now open. Have fun.
435 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
218 days ago
Sparta is closed.
467 days ago
Calidone is closed.
221 days ago
New server Coo is now open. Have fun.
477 days ago
 Page last updated in Thu, 21 Feb 2019 00:13:11 +0000