GrepolisitNews
“If a man does not strike first, he will be the first struck.” (Athenagoras of Syracuse)
Cerigo
Byllis
Apollonia
Zacinto
Tebe
Sesto
Rizinia
Paro
Oropos
Nicea
Myonia
Lindo
Coo
Idalio
Eloro
Gela
Farsala
Edessa
Delo
Calidone
Bari
Azio
Zakros
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Nasso
Maratona
Lamia
Iperborea
Cnosso
Iuktas
Itaca
Candia
Gytheio
Efeso
Delfi
Corinto
Bisanzio
Atene
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Achille
Xi
Ni
Mi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2472
Thu, 25 Apr 2019
New server Cerigo is now open. Have fun.
22 days ago
Calidone is closed.
284 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
64 days ago
New server Paro is now open. Have fun.
316 days ago
Lindo is closed.
78 days ago
Azio is closed.
327 days ago
New server Apollonia is now open. Have fun.
105 days ago
Delo is closed.
347 days ago
Idalio is closed.
116 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
358 days ago
Eloro is closed.
137 days ago
New server Nicea is now open. Have fun.
407 days ago
Gela is closed.
141 days ago
Zakros is closed.
438 days ago
New server Zacinto is now open. Have fun.
155 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
456 days ago
New server Tebe is now open. Have fun.
162 days ago
Bari is closed.
457 days ago
Farsala is closed.
173 days ago
Pella is closed.
462 days ago
New server Sesto is now open. Have fun.
218 days ago
Iuktas is closed.
484 days ago
Edessa is closed.
260 days ago
New server Lindo is now open. Have fun.
498 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
281 days ago
Sparta is closed.
530 days ago
 Page last updated in Thu, 25 Apr 2019 00:08:50 +0100