GrepolisitNews
“Ye gods, what dastards would our host command? Swept to the war, the lumber of the land.” (Homer)
Ialiso
Hermonessa
Gonnos
Eubea
Dime
Cerigo
Byllis
Apollonia
Zacinto
Tebe
Sesto
Rizinia
Paro
Oropos
Nicea
Myonia
Lindo
Coo
Idalio
Eloro
Gela
Farsala
Edessa
Delo
Calidone
Bari
Azio
Zakros
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Nasso
Maratona
Lamia
Iperborea
Cnosso
Iuktas
Itaca
Candia
Gytheio
Efeso
Delfi
Corinto
Bisanzio
Atene
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Achille
Xi
Ni
Mi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2674
Wed, 13 Nov 2019
Apollonia is closed.
33 days ago
Coo is closed.
196 days ago
New server Ialiso is now open. Have fun.
35 days ago
New server Cerigo is now open. Have fun.
224 days ago
Oropos is closed.
50 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
266 days ago
Cerigo is closed.
66 days ago
Lindo is closed.
280 days ago
New server Hermonessa is now open. Have fun.
69 days ago
New server Apollonia is now open. Have fun.
307 days ago
New server Gonnos is now open. Have fun.
77 days ago
Idalio is closed.
318 days ago
Myonia is closed.
88 days ago
Eloro is closed.
339 days ago
Paro is closed.
97 days ago
Gela is closed.
343 days ago
Nicea is closed.
103 days ago
New server Zacinto is now open. Have fun.
357 days ago
New server Eubea is now open. Have fun.
118 days ago
New server Tebe is now open. Have fun.
364 days ago
Tebe is closed.
122 days ago
Farsala is closed.
375 days ago
New server Dime is now open. Have fun.
152 days ago
New server Sesto is now open. Have fun.
420 days ago
Sesto is closed.
156 days ago
Edessa is closed.
462 days ago
 Page last updated in Wed, 13 Nov 2019 00:10:02 +0000