GrepolisitNews
“Every care must be taken that our auxiliaries, being stronger than our citizens, may not grow too much for them and become savage beasts.” (Plato)
Ramnunte
Pandosia
Nysa
Mochlos
Lapithos
Ialiso
Hermonessa
Zacinto
Iperborea
Olinto
Katane
Gonnos
Eubea
Dime
Cerigo
Byllis
Apollonia
Tebe
Sesto
Rizinia
Paro
Oropos
Nicea
Myonia
Lindo
Coo
Idalio
Eloro
Gela
Farsala
Edessa
Delo
Calidone
Bari
Azio
Zakros
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Nasso
Maratona
Lamia
Cnosso
Itaca
Iuktas
Candia
Gytheio
Efeso
Delfi
Corinto
Bisanzio
Atene
Omega
Chi
Ypsilon
Phi
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Achille
Xi
Ni
Mi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Zeta
Delta
Gamma
Beta
Alpha
Psi
world
edition
The Grepolis Daily
#2938
Mon, 03 Aug 2020
Server Olinto is now closed.
30 days ago
Server Gonnos is now closed.
49 days ago
New server Ramnunte is now open.
52 days ago
Server Katane is now closed.
60 days ago
 Page last updated in 2020-08-03 00:36:10