GrepolisitNews
“Cry "Havoc!" and let slip the dogs of war.” (Shakespeare)
Lapithos
Katane
Ialiso
Hermonessa
Gonnos
Eubea
Dime
Cerigo
Byllis
Apollonia
Zacinto
Tebe
Sesto
Rizinia
Paro
Oropos
Nicea
Myonia
Lindo
Coo
Idalio
Eloro
Gela
Farsala
Edessa
Delo
Calidone
Bari
Azio
Zakros
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Nasso
Maratona
Lamia
Iperborea
Cnosso
Iuktas
Itaca
Candia
Gytheio
Efeso
Delfi
Corinto
Bisanzio
Atene
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Achille
Xi
Ni
Mi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2746
Fri, 24 Jan 2020
Byllis is closed.
2 days ago
Nicea is closed.
175 days ago
Dime is closed.
6 days ago
New server Eubea is now open. Have fun.
190 days ago
New server Lapithos is now open. Have fun.
16 days ago
Tebe is closed.
194 days ago
Rizinia is closed.
61 days ago
New server Dime is now open. Have fun.
224 days ago
New server Katane is now open. Have fun.
71 days ago
Sesto is closed.
228 days ago
Apollonia is closed.
105 days ago
Coo is closed.
268 days ago
New server Ialiso is now open. Have fun.
107 days ago
New server Cerigo is now open. Have fun.
296 days ago
Oropos is closed.
122 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
338 days ago
Cerigo is closed.
138 days ago
Lindo is closed.
352 days ago
New server Hermonessa is now open. Have fun.
141 days ago
New server Apollonia is now open. Have fun.
379 days ago
New server Gonnos is now open. Have fun.
149 days ago
Idalio is closed.
390 days ago
Myonia is closed.
160 days ago
Eloro is closed.
411 days ago
Paro is closed.
169 days ago
Gela is closed.
415 days ago
 Page last updated in Fri, 24 Jan 2020 00:06:43 +0000