GrepolishuNews
“The wise man speaks because he has something to say, the fool because he has to say something.” (Aristotle)
Lamia
Knosszosz
Juktas
Ithaka
Heraklion
Githion
Epheszosz
Delphoi
Korintosz
Byzantium
Athens
Omega
Hyperborea
Achilles
Pszí
Chi
Üpsilon
Tau
Szigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Béta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#1741
Mon, 24 Apr 2017
New server Lamia is now open. Have fun.
25 days ago
Tau is closed.
441 days ago
New server Knosszosz is now open. Have fun.
66 days ago
New server Byzantium is now open. Have fun.
447 days ago
Chi is closed.
70 days ago
Szigma is closed.
545 days ago
Omega is closed.
96 days ago
New server Athens is now open. Have fun.
557 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
108 days ago
Rho is closed.
579 days ago
New server Ithaka is now open. Have fun.
157 days ago
Omicron is closed.
641 days ago
New server Heraklion is now open. Have fun.
179 days ago
New server Omega is now open. Have fun.
648 days ago
New server Githion is now open. Have fun.
249 days ago
Pi is closed.
684 days ago
New server Epheszosz is now open. Have fun.
299 days ago
New server Pszí is now open. Have fun.
740 days ago
New server Delphoi is now open. Have fun.
354 days ago
Xi is closed.
777 days ago
Üpsilon is closed.
359 days ago
New server is now open. Have fun.
777 days ago
is closed.
360 days ago
New server Chi is now open. Have fun.
777 days ago
New server Korintosz is now open. Have fun.
439 days ago
Kappa is closed.
988 days ago
 Page last updated in Mon, 24 Apr 2017 00:09:49 +0100