GrepolisenNews
“To lead untrained people to war is to throw them away.” (Confucius)
Naucratis
Methone
Leontini
Kastoria
Istros
Heliopolis
Gortyn
Epidamnos
Dion
Carystus
Byblos
Amisos
Tegea
Selymbria
Rhodes
Pagasae
Olous
Nagidos
Mesembria
Lato
Kasmenai
Imbros
Helike
Golgi
Emporion
Dimale
Carphi
Bhrytos
Abdera
Hyperborea
Bellerophon
Achilles
Zancle
Taras
Sinope
Rhammus
Pandosia
Olynthus
Nysa
Mochlos
Lapithos
Katane
Ialysos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cythera
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Thebes
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troy
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2317
Wed, 21 Nov 2018
New server Naucratis is now open. Have fun.
1 day ago
New server Gortyn is now open. Have fun.
254 days ago
Selymbria is closed.
2 days ago
Pagasae is closed.
284 days ago
New server Methone is now open. Have fun.
8 days ago
Imbros is closed.
290 days ago
Byblos is closed.
17 days ago
New server Epidamnos is now open. Have fun.
303 days ago
New server Leontini is now open. Have fun.
64 days ago
Lato is closed.
332 days ago
Rhodes is closed.
85 days ago
Kasmenai is closed.
343 days ago
New server Kastoria is now open. Have fun.
125 days ago
New server Dion is now open. Have fun.
345 days ago
Olous is closed.
132 days ago
Sinope is closed.
357 days ago
New server Istros is now open. Have fun.
163 days ago
Emporion is closed.
387 days ago
Mesembria is closed.
178 days ago
New server Carystus is now open. Have fun.
392 days ago
Tegea is closed.
179 days ago
Helike is closed.
421 days ago
New server Heliopolis is now open. Have fun.
209 days ago
New server Byblos is now open. Have fun.
452 days ago
Nagidos is closed.
231 days ago
New server Amisos is now open. Have fun.
494 days ago
 Page last updated in Wed, 21 Nov 2018 00:13:07 +0000