GrepolisdkNews
“A large army is always disorderly.” (Cicero)
Sparta
Rethymno
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythion
Efesos
Delphi
Korinth
Byzantium
Athen
Omega
Psi
Chi
Hyperborea
Achilles
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2535
Thu, 27 Jun 2019
New server Sparta is now open. Have fun.
Today
New server Lamia is now open. Have fun.
519 days ago
New server Rethymno is now open. Have fun.
86 days ago
Efesos is closed.
580 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
128 days ago
Gythion is closed.
581 days ago
Naxos is closed.
138 days ago
New server Knossos is now open. Have fun.
603 days ago
New server Olympia is now open. Have fun.
169 days ago
Korinth is closed.
682 days ago
Marathon is closed.
209 days ago
Byzantium is closed.
712 days ago
Lamia is closed.
263 days ago
Delphi is closed.
731 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
282 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
770 days ago
Knossos is closed.
377 days ago
Athen is closed.
806 days ago
New server Marathon is now open. Have fun.
380 days ago
New server Ithaca is now open. Have fun.
818 days ago
Juktas is closed.
458 days ago
Omega is closed.
846 days ago
Heraklion is closed.
496 days ago
New server Heraklion is now open. Have fun.
860 days ago
Ithaca is closed.
505 days ago
New server Gythion is now open. Have fun.
916 days ago
 Page last updated in Thu, 27 Jun 2019 00:09:52 +0100