GrepolisdeNews
“The walls shall shake at the noise of the horsemen, and of the wheels, and of the chariots.” (Ezekiel)
Side
Onchesmos
Naucratis
Methone
Leontini
Kastoria
Istros
Heliopolis
Epidamnos
Amisos
Rhodos
Hermonassa
Elysium
Bellerophon
Achilles
Hyperborea
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Gortyn
Dion
Carystos
Byblos
Tegea
Selymbria
Pagasa
Olous
Nagidos
Mesembria
Lato
Kasmenai
Imbros
Helike
Golgi
Emporion
Dimale
Carphi
Bhrytos
Abdera
Zancle
Taras
Sinope
Rhamnous
Pandosia
Olynth
Nysa
Mochlos
Katane
Lapithos
Ialysos
Gonnos
Kythira
Dyme
Euböa
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Theben
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaca
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troja
Sparta
Pella
Rethymnon
Olympia
Naxos
Knossos
Lamia
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Byzanz
Corinth
Marathon
Athen
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2970
Fri, 04 Sep 2020
New server Side is now open.
1 day ago
Server 1 is now closed.
22 days ago
Server 1 is now closed.
20 days ago
Server 1 is now closed.
22 days ago
Server 1 is now closed.
20 days ago
Server 1 is now closed.
22 days ago
Server 1 is now closed.
20 days ago
Server 1 is now closed.
22 days ago
Server 1 is now closed.
21 days ago
Server 1 is now closed.
22 days ago
Server 1 is now closed.
21 days ago
Server 1 is now closed.
22 days ago
New server Pharai is now open.
21 days ago
Server 1 is now closed.
22 days ago
Server 1 is now closed.
21 days ago
New server Pharai is now open.
23 days ago
Server 1 is now closed.
21 days ago
Server 1 is now closed.
23 days ago
Server 1 is now closed.
21 days ago
Server 1 is now closed.
23 days ago
Server 1 is now closed.
21 days ago
Server 1 is now closed.
23 days ago
Server 1 is now closed.
21 days ago
Server 1 is now closed.
23 days ago
Server 1 is now closed.
21 days ago
Server 1 is now closed.
23 days ago
 Page last updated in 2020-09-04 00:23:28