GrepolisdeNews
“Soldiers do not like being under the command of one who is not of noble birth.” (Onosander)
Kastoria
Istros
Heliopolis
Gortyn
Epidamnos
Dion
Carystos
Byblos
Amisos
Tegea
Selymbria
Rhodos
Pagasa
Olous
Nagidos
Mesembria
Lato
Kasmenai
Imbros
Helike
Golgi
Emporion
Dimale
Carphi
Bhrytos
Abdera
Zancle
Taras
Sinope
Rhamnous
Pandosia
Olynth
Nysa
Mochlos
Lapithos
Katane
Ialysos
Hermonassa
Elysium
Bellerophon
Achilles
Hyperborea
Gonnos
Euböa
Dyme
Kythira
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Theben
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaca
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troja
Sparta
Rethymnon
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzanz
Athen
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2770
Mon, 17 Feb 2020
New server Kastoria is now open. Have fun.
4 days ago
New server Epidamnos is now open. Have fun.
166 days ago
New server Istros is now open. Have fun.
40 days ago
New server Dion is now open. Have fun.
173 days ago
Pagasa is closed.
54 days ago
Selymbria is closed.
203 days ago
Mesembria is closed.
60 days ago
Dimale is closed.
205 days ago
Byblos is closed.
73 days ago
New server Carystos is now open. Have fun.
215 days ago
Tegea is closed.
74 days ago
New server Byblos is now open. Have fun.
249 days ago
Lato is closed.
74 days ago
Carphi is closed.
270 days ago
Kasmenai is closed.
82 days ago
Taras is closed.
277 days ago
New server Heliopolis is now open. Have fun.
95 days ago
Olous is closed.
288 days ago
Golgi is closed.
99 days ago
New server Amisos is now open. Have fun.
321 days ago
New server Gortyn is now open. Have fun.
131 days ago
Bhrytos is closed.
337 days ago
Emporion is closed.
149 days ago
Zancle is closed.
362 days ago
Helike is closed.
159 days ago
New server Tegea is now open. Have fun.
363 days ago
 Page last updated in Mon, 17 Feb 2020 00:07:23 +0000