GrepolisczNews
“To brave men, the prizes that war offers are liberty and fame.” (Lycurgus of Sparta)
Baris
Actium
Zakros
Trója
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Naxos
Marathón
Lamia
Knóssos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korint
Byzantium
Athény
Omega
Psí
Hyperborea
Achilles
Chí
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Xi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gama
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2254
Wed, 19 Sep 2018
New server Baris is now open. Have fun.
1 day ago
New server Olympia is now open. Have fun.
328 days ago
Lamia is closed.
23 days ago
Delfy is closed.
351 days ago
New server Actium is now open. Have fun.
63 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
385 days ago
Ithaka is closed.
96 days ago
Efez is closed.
418 days ago
Juktas is closed.
97 days ago
New server Marathón is now open. Have fun.
431 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
99 days ago
Byzantium is closed.
460 days ago
New server Trója is now open. Have fun.
142 days ago
Korint is closed.
464 days ago
Knóssos is closed.
165 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
487 days ago
Gythium is closed.
184 days ago
New server Knóssos is now open. Have fun.
536 days ago
New server Sparta is now open. Have fun.
190 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
579 days ago
Heraklion is closed.
192 days ago
Athény is closed.
603 days ago
New server Rhethymnos is now open. Have fun.
239 days ago
New server Ithaka is now open. Have fun.
617 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
281 days ago
Omega is closed.
648 days ago
 Page last updated in Wed, 19 Sep 2018 00:13:26 +0100