GrepolisczNews
“Courage may be taught as a child is taught to speak.” (Euripides)
Baris
Actium
Zakros
Trója
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Naxos
Marathón
Lamia
Knóssos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korint
Byzantium
Athény
Omega
Psí
Hyperborea
Achilles
Chí
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Xi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gama
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2286
Sun, 21 Oct 2018
Marathón is closed.
Today
New server Pella is now open. Have fun.
313 days ago
New server Baris is now open. Have fun.
33 days ago
New server Olympia is now open. Have fun.
360 days ago
Lamia is closed.
55 days ago
Delfy is closed.
383 days ago
New server Actium is now open. Have fun.
95 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
417 days ago
Ithaka is closed.
128 days ago
Efez is closed.
450 days ago
Juktas is closed.
129 days ago
New server Marathón is now open. Have fun.
463 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
131 days ago
Byzantium is closed.
492 days ago
New server Trója is now open. Have fun.
174 days ago
Korint is closed.
496 days ago
Knóssos is closed.
197 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
519 days ago
Gythium is closed.
216 days ago
New server Knóssos is now open. Have fun.
568 days ago
New server Sparta is now open. Have fun.
222 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
611 days ago
Heraklion is closed.
224 days ago
Athény is closed.
635 days ago
New server Rhethymnos is now open. Have fun.
271 days ago
New server Ithaka is now open. Have fun.
649 days ago
 Page last updated in Sun, 21 Oct 2018 00:08:12 +0100