GrepolisczNews
“To brave men, the prizes that war offers are liberty and fame.” (Lycurgus of Sparta)
Naxos
Marathón
Lamia
Knóssos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korint
Byzantium
Athény
Omega
Psí
Hyperborea
Achilles
Chí
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Xi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gama
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1896
Tue, 26 Sep 2017
New server Naxos is now open. Have fun.
27 days ago
Psí is closed.
334 days ago
Efez is closed.
60 days ago
is closed.
334 days ago
New server Marathón is now open. Have fun.
73 days ago
New server Efez is now open. Have fun.
404 days ago
Byzantium is closed.
102 days ago
Chí is closed.
419 days ago
Korint is closed.
106 days ago
New server Delfy is now open. Have fun.
455 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
129 days ago
New server Korint is now open. Have fun.
509 days ago
New server Knóssos is now open. Have fun.
178 days ago
Ypsilon is closed.
572 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
221 days ago
Sigma is closed.
591 days ago
Athény is closed.
245 days ago
New server Byzantium is now open. Have fun.
595 days ago
New server Ithaka is now open. Have fun.
259 days ago
New server Athény is now open. Have fun.
602 days ago
Omega is closed.
290 days ago
Tau is closed.
602 days ago
New server Heraklion is now open. Have fun.
308 days ago
New server Omega is now open. Have fun.
713 days ago
New server Gythium is now open. Have fun.
334 days ago
Rho is closed.
774 days ago
 Page last updated in Tue, 26 Sep 2017 00:09:12 +0100