GrepolisczNews
“To brave men, the prizes that war offers are liberty and fame.” (Lycurgus of Sparta)
Actium
Zakros
Trója
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Naxos
Marathón
Lamia
Knóssos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korint
Byzantium
Athény
Omega
Psí
Hyperborea
Achilles
Chí
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Xi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gama
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2222
Sat, 18 Aug 2018
New server Actium is now open. Have fun.
31 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
353 days ago
Ithaka is closed.
64 days ago
Efez is closed.
386 days ago
Juktas is closed.
65 days ago
New server Marathón is now open. Have fun.
399 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
67 days ago
Byzantium is closed.
428 days ago
New server Trója is now open. Have fun.
110 days ago
Korint is closed.
432 days ago
Knóssos is closed.
133 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
455 days ago
Gythium is closed.
151 days ago
New server Knóssos is now open. Have fun.
504 days ago
New server Sparta is now open. Have fun.
157 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
546 days ago
Heraklion is closed.
159 days ago
Athény is closed.
570 days ago
New server Rhethymnos is now open. Have fun.
206 days ago
New server Ithaka is now open. Have fun.
584 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
248 days ago
Omega is closed.
615 days ago
New server Olympia is now open. Have fun.
296 days ago
New server Heraklion is now open. Have fun.
633 days ago
Delfy is closed.
319 days ago
New server Gythium is now open. Have fun.
660 days ago
 Page last updated in Sat, 18 Aug 2018 00:08:54 +0100