GrepolisarNews
“To brave men, the prizes that war offers are liberty and fame.” (Lycurgus of Sparta)
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Athens
Trapezus
Smyrna
Pylos
Oriscos
Kepoi
Hyele
Elis
Doriscos
Chi
Fi
Upsillon
Tau
Sigma
Ro
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2409
Thu, 21 Feb 2019
New server Gythium is now open. Have fun.
2 days ago
New server Pylos is now open. Have fun.
344 days ago
Byzantium is closed.
35 days ago
New server Oriscos is now open. Have fun.
393 days ago
New server Ephesus is now open. Have fun.
43 days ago
Upsillon is closed.
396 days ago
New server Delphi is now open. Have fun.
93 days ago
Tau is closed.
402 days ago
New server Corinth is now open. Have fun.
101 days ago
Ro is closed.
408 days ago
New server Byzantium is now open. Have fun.
156 days ago
New server Kepoi is now open. Have fun.
434 days ago
Doriscos is closed.
195 days ago
Sigma is closed.
434 days ago
Elis is closed.
208 days ago
New server Hyele is now open. Have fun.
477 days ago
New server Athens is now open. Have fun.
219 days ago
Xi is closed.
479 days ago
Fi is closed.
237 days ago
Lambda is closed.
488 days ago
Chi is closed.
243 days ago
Mu is closed.
489 days ago
New server Trapezus is now open. Have fun.
254 days ago
Omicron is closed.
503 days ago
New server Smyrna is now open. Have fun.
297 days ago
Pi is closed.
506 days ago
 Page last updated in Thu, 21 Feb 2019 00:13:11 +0000