GrepolisarNews
“Only the brave enjoy noble and glorious deaths.” (Dionysius)
Zakros
Troy
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Knossos
Delphi
Naxos
Marathon
Lamia
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Corinth
Byzantium
Athens
Trapezus
Smyrna
Pylos
Oriscos
Kepoi
Hyele
Elis
Doriscos
Chi
Fi
Upsillon
Tau
Sigma
Ro
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Eta
Theta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2938
Mon, 03 Aug 2020
Server Naxos is now closed.
9 days ago
Server Juktas is now closed.
30 days ago
New server Zakros is now open.
53 days ago
 Page last updated in 2020-08-03 00:45:25